My sports hero

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSSELIJKHEID

 1. In deze algemene bepalingen wordt verstaan onder de opdrachtnemer: 3Motion BV. MySportsHero is een concept van 3Motion BV
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, ontwerpen van producten of levering van zaken.
 3. De opdrachtgever zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk voorafgaandelijk aan de opdrachtnemer ter kennis heeft gebracht en de opdrachtnemer de opdracht onder die voorwaarde schriftelijk heeft aanvaard.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdracht: elk verzoek tot het verrichten van werkzaamheden of te het leveren van zaken of gegevens, in welke vorm dan ook gedaan. Een opdracht zal vermoed te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de opdrachtnemer, op basis waarvan de werkzaamheden als bedoeld in lid 4 van dit artikel kunnen worden verricht.
 5. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder werkzaamheden: het vervaardigen en afleveren van producten aangeboden op www.mysportshero.be

 

 1. De opdrachtgever die met de opdrachtnemer eerder reeds een overeenkomst afsloot waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing waren, wordt ook voor alle daaropvolgende overeenkomsten geacht akkoord te gaan met de inhoud van deze voorwaarden.

ARTIKEL 2: OFFERTES

 1. Alle prijzen, acties, aanbiedingen, offertes en soortgelijke meldingen door de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking worden aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaandelijk anders overeengekomen.
 2. De offerteprijzen worden door de opdrachtnemer opgemaakt op basis van de gegevens die de opdrachtgever aan hem verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens verstrekt.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

De overeenkomst tussen partijen komt pas tot stand op het ogenblik dat de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk heeft bevestigd de gevraagde opdracht te aanvaarden. Op dat ogenblik ontstaan alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen in hoofde van partijen.

 

 1. De opdrachtgever draagt het risico van de niet-, onjuiste, niet-tijdige of onvolledige ontvangst van zijn mededelingen door de opdrachtnemer.
 2. In het geval er onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht of over de aanvaarding daarvan, zullen de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn geschied overeenkomstig de verleende opdracht.

 

ARTIKEL 4: OPZEGGING EN ANNULERING

 1. Partijen erkennen dat de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden is in geval de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, of door hem surséance is aangevraagd, indien hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten België verlegt alvorens naar genoegen van de opdrachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal zijn, of indien hij middels beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer een naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.
 2. Betalingsverplichtingen, welke zijn ontstaan vóór het tijdstip van ontbinding blijven onverminderd voortbestaan en worden van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor zover wettelijk toegestaan, is, voor alle directe en indirecte schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren van de opdracht, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat dit niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren onder de desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de (aansprakelijkheids)verzekering van de opdrachtnemer voor de schade wordt uitgekeerd.
 2. De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.
 3. De vordering van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer om deze laatste voor de in lid 1 bedoelde schade aansprakelijk te stellen zal verjaard zijn na verloop van één jaar na het ontstaan van de schade.
 4. Het risico van beschadiging of teloorgaan van zaken en/of gegevens tijdens vervoer of verzending is, in afwijking van lid 1, steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het (mobiele) telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.
 5. Het risico van schade aan of andere problemen i.v.m. na aflevering door de opdrachtgever geassembleerde, anderszins bewerkte of aan andere (on)roerende zaken aangebrachte zaken is, in afwijking van lid 1, steeds voor de opdrachtgever.
 6. Indien de opdrachtgever de door de opdrachtnemer te leveren zaken en (of) gegevens niet binnen dertig dagen na beëindiging van de opdracht en voldoening van het ter zake van die opdracht verschuldigde in ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.
 7. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of leveringen samenhangen.
 8. De opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken en (of) gegevens retour te zenden aan de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer hiermede voorafgaandelijk schriftelijk (waaronder begrepen per email) is akkoord gegaan.

ARTIKEL 6: HERROEPINGSRECHT

 1. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de opdrachtnemer via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
 4. De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website . Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen”.
 5. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 6. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de opdrachtgever.
 7. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 8. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
 9. De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt […] zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 10. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.
 11. “Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”
 12. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de opdrachtgever alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat de opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de opdrachtgever wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 13. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant, en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
  • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 7: OVERMACHT

 1. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten of gegevens door derden, storingen in de levering van energie, verminderde bereikbaarheid van gegevens, alles zowel in de onderneming van de opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort totdat de opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Indien op grond van, van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van de opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 3. De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel zich voordoet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in die gevallen voor de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige schade.
 4. De opdrachtnemer heeft, indien een situatie van overmacht meer dan 5 kalenderdagen ononderbroken aanhoudt, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat een schadevergoeding kan worden geëist door de opdrachtgever, en dit zelfs indien de opdrachtnemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

ARTIKEL 8: AUTEURSRECHTEN

 1. De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, modelrechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden, of daarvan afgeleide rechten, noch op enig ander recht krachtens de Belgische Auteurswet van 30 juni 1994 het Benelux Verdrag betreffende de Intellectuele Eigendom of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de intellectuele eigendom, dan wel het recht met betrekking tot enig ander recht van derden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden krachtens deze wetten of regelgeving geldend kunnen maken alsmede voor alle kosten die met het verweer daartegen gepaard gaan.
 2. Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken worden vermoed in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijn gekomen. De opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander intellectuele eigendomsrecht dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten op van de opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer (blijven) toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. Voor zover als nodig draagt de opdrachtgever bij deze automatisch en van zonder enige formaliteit alle intellectuele eigendomsrechten over aan de opdrachtnemer die hij alsnog zou verkrijgen door de uitvoering van de overeenkomst. Het in dit lid bepaalde geldt ook indien de desbetreffende werkzaamheden of zaken als
 4. De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de opdracht begrepen afgeleverde zaken en (of) gegevens. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid waardoor intellectuele eigendomsrechten zijn ontstaan, noch aan derden ter bewerking of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de opdrachtgever zelf mogen worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk uitsluitend aan de opdrachtnemer als uitsluitende eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.
 5. Bij overtreding van het in lid 3 gestelde verbeurt de opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete van €2.000; = per overtreding en €250, = per (dag)deel dat de overtreding duurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding door de opdrachtgever van alle voor de opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade.

ARTIKEL 9: PRIJZEN; DECLARATIE EN KOSTEN

 1. Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. 
  Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. 
  De verzendingskosten worden apart vermeld, voordat u definitief afrekent. Indien de prijsweergave fout is ten gevolge van een technische fout, is er tussen partijen geen overeenkomst tot stand gekomen; de klant kan hier geen rechten aan ontlenen. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 
 2. Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes berekent de opdrachtnemer geen kosten, tenzij daarvoor specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden gegeven van de omvang van de werkzaamheden van de opdrachtnemer en van de daarmede gepaard gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht.
 3. Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer. Indien de opdracht ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden verband houdende met de voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht.
 4. Kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zulke prijsverhoging zullen vermoed te zijn voorafgaandelijk aanvaard door de opdrachtgever, minstens zodra uitvoering werd gegeven aan de aanvullingen en wijziging van de opdracht.
 5. De door de opdrachtnemer gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit de prijzen van de te verwerken materialen, declaraties van ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten.
 6. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan tien procent. Het meer- of minder geleverde wordt in rekening gebracht.
 7. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering, door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren, de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd ter zake van de opdracht overeengekomen tarieven dienovereenkomstig en zonder overleg met de opdrachtgever aan te passen, evenwel met een maximumoverschrijding van tien procent. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan worden besloten.
 8. Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigt, heeft de opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

ARTIKEL 10: AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse op het facturatie adres van de opdrachtnemer.
 2. Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een bindende termijn betreft. De opdrachtnemer is, ook bij een bindende termijn, slechts eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 3. De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een bindende termijn vervalt indien en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de geringe duur van het oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit. De bewijslast hiervan ligt bij de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer, gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering door de opdrachtnemer mogelijk te maken.

ARTIKEL 11: ONDERZOEK BIJ LEVERING; AFWIJKINGEN

 1. De opdrachtgever is verplicht onmiddellijk bij de levering van de producten grondig na te gaan of de prestatie van de opdrachtnemer deugdelijk en conform de opdracht is. De prestatie van de opdrachtnemer wordt vermoed deugdelijk en conform de opdracht te zijn uitgevoerd indien de goederen worden in ontvangst genomen zonder protest.
 2. De prestatie van de opdrachtnemer geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de opdrachtgever na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.
 3. Dit artikel heeft ook betrekking op opdrachten die mede omvatten het (de)monteren of vervoeren van zaken.
 4. Afwijkingen van geringe betekenis, daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur of schermweergave, van de in de opdracht bedoelde prestatie of van een ontwerp, test, (proef)afdruk en (of) (proef)model zijn aanvaardbaar, doen geen afbreuk aan het conform karakter van prestatie en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
 5. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruiks)-waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn in de zin van het vorige lid van dit artikel.

ARTIKEL 12: KLACHTEN

 1. De opdrachtgever dient een klacht met betrekking tot de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden of (af)geleverde zaken of het bedrag van de factuur, binnen 8 dagen na het moment van afleveren respectievelijk na de factuurdatum schriftelijk en aangetekend aan de opdrachtnemer mede te delen.
 2. In de gevallen genoemd in het tweede lid en derde lid van artikel 10 komt aan de opdrachtgever nooit enige recht om klachten te formuleren toe.
 3. Na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijnen vervalt het recht om klachten te formuleren. Iedere laattijdige klacht zal als automatisch verworpen beschouwd worden.
 4. Een klacht schort in geen geval de betalingsverplichting van de opdrachtgever op.
 5. Voor zover wettelijk toegestaan, heeft, ingeval van een gerechtvaardigde klacht, de opdrachtnemer naar zijn uitsluitende keuze (en de opdrachtgever erkent uitdrukkelijk deze keuze te zullen aanvaarden) tussen een prijsvermindering, het verbeteren of opnieuw verrichten van werkzaamheden, en de vervanging van de geleverde zaken, dan wel van het gebrekkig of beschadigd gedeelte daarvan, nadat deze zaken tijdig aan de opdrachtnemer zijn geretourneerd.

ARTIKEL 13: BETALING

 1. De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat de opdrachtnemer vrij een aanbetaling te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.
 2. Betaling van producten gekocht bij www.mysportshero.be geschiedt uitsluitend vooraf via de voorgestelde betaalmiddelen. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. 
 3. De opdrachtnemer is gerechtigd, bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van alle voor de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van ontwerpen, (druk)proeven en films.
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn volledig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en is de (zakelijke) opdrachtgever, zonder ingebrekestelling en van rechtswege hierover vanaf dat moment een intrest verschuldigd aan de intrestvoet conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties, dan wel in geval de opdrachtgever een consument is, aan de conventionele intrestvoet van 12% , een en ander onverminderd de verdere rechten die de opdrachtnemer heeft. Bovendien zal, bij niet-tijdige betaling, automatisch, zonder ingebrekestelling en van rechtswege de opdrachtgever een forfaitair schadebeding verschuldigd zijn aan de opdrachtnemer ten belope van 15% van de hoofdsom met een minimum van 75,00 EUR.
 5. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, kan de opdrachtnemer, zonder enige formaliteit, o.b.v. de exceptio non adimpletu contractus de uitvoering van iedere opdracht opschorten in afwachting van betaling van de volledige openstaande schuld door de opdrachtgever.
 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever.
 7. Betalingen aan de opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen intrest, het schadebeding en eventuele andere invorderingskosten en slechts vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur).
 8. De in de leden 4 en 6 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van vergoeding van vertragingsschade. Naast deze vergoeding kan de opdrachtnemer een schadevergoeding vorderen voor alle andere desgevallend geleden schade.
 9. Indien de opdracht is verstrekt door of ten behoeve van meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

ARTIKEL 14: RETENTIERECHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

 1. De opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de opdrachtgever die hij onder zich heeft, alsmede die zaken die door de opdrachtnemer zijn samengesteld of opgesteld in opdracht van de opdrachtgever niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.
 2. Het volledige eigendomsrecht op door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde zaken blijft onvoorwaardelijk bij de opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan. Tot dit moment zal de opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken stellen. Op of aan
 3. De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer pandrecht op alle zaken en gegevens van de opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever in de macht van de opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan de opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

ARTIKEL 15: PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 en de GDPR-verordening van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot de opdrachtnemer.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen zodat de opdrachtnemer geen toegang heeft tot uw paswoord.

ARTIKEL 16: Varia

 1. Deze voorwaarden kunnen verkort worden aangehaald als: “MySportsHero algemene voorwaarden”
 2. Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en op daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten worden geacht in België te zijn gedaan, respectievelijk gegeven, gesloten en uitgevoerd. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken en hoven van het arrondissement Dendermonde.

 

Webshop powered by Marcando